In 2016 is in de loop van het jaar een reorganisatie in gang gezet. De aanleiding hiervoor was tweeledig: de behoefte aan meer duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden, en tegenvallende financiële resultaten. Op basis daarvan is ervoor gekozen om een managementlaag te schrappen en verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te leggen. Daarnaast is ook het aantal fte’s teruggebracht.

Wij verwachten de reorganisatie in de loop van 2017 af te ronden. Om verdere kosten te besparen, zullen wij in de loop van 2017 ook verhuizen naar een goedkoper, maar duurzamer pand.

Organogram Natuur & Milieu eind 2016

Directie / bestuur

Natuur & Milieu had in 2016 één statutair directeur: Tjerk Wagenaar. Hij is sinds 1 december 2010 in functie. De directeur is tevens de bestuurder van de stichting. Zijn taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. Hij wordt in de uitvoering van zijn functie ondersteund door het managementteam en de medewerkers.
De directeur van Natuur & Milieu wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad maakt jaarlijks in het eerste kwartaal met de directeur resultaatafspraken voor het nieuwe jaar. De realisatie van de resultaatafspraken wordt door de Raad geëvalueerd en beoordeeld.
De beloning van de directeur is gebaseerd op de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland.
In 2016 bekleedde Tjerk Wagenaar de volgende relevante nevenfuncties:

 • Voorzitter Groene11
 • Voorzitter Bestuur Stichting De Noordzee
 • Lid Regieteam Topsector Energie
 • Lid Green Deal Board
 • Lid Rotterdam Climate Initiative
 • Penningmeester Raad van Toezicht Springtij
 • Voorzitter Raad van Advies Thomasstichting voor Jongeren
 • Penningmeester Bestuur Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft
 • Lid Sustainable Advisory Board Van Oord

Tjerk Wagenaar vertrekt per 1 juni 2017 als directeur van Natuur & Milieu. Het statement daarover is hier te lezen.

Samenstelling Raad van Toezicht 2017

Marike van Lier Lels

Voorzitter, lid remuneratiecommissie

Meer informatie

Aftrendend per: November 2016 (verlengd met 6 maanden)

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: Professioneel bestuurder

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen TKH
 • Lid Raad van Commissarissen RELX
 • Lid Raad van Commissarissen Eneco
 • Lid Raad van Commissarissen NS

Jerphaas Donner

Lid

Meer informatie

Aftrendend per: December 2019

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Zelfstandig specialist in netwerkorganisaties

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting wAarde
 • Community manager platform G1000.nu
 • Directeur van G1000.pro
 • Founder Milieukontakt Macedonia

Sjoerd van Keulen

Voorzitter auditcommissie

Meer informatie

Aftrendend per: November 2017

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: -

Nevenfuncties:

 • Adviseur Stichting PharmAcces
 • Lid Raad van Commissarissen Heijmans N.V.
 • Lid Raad van Toezicht WNF

Ellen Kooij

Voorzitter remuneratiecommissie

Meer informatie

Aftrendend per: September 2017

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Business developer en adviseur op het gebied van Marketing, Fondsenwerving, Branding en Innovatie voor organisaties met een sociale en/of duurzame missie of doelstelling

Hans van der Vlist

Lid

Meer informatie

Aftrendend per: April 2020

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: -

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Adviescollege ICT gemeente Amsterdam
 • Voorzitter Adviescommissie Water
 • Voorzitter bestuur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
 • Voorzitter bestuur stichting De Schiedamse molens
 • Voorzitter bestuur Nederlandse Stichting Geluidshinder
 • Voorzitter Raad van Commissarissen nv Slibverwerking Noord Brabant
 • Voorzitter stichting Streekeigen Producten Nederland
 • Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
 • Lid Raad van Toezicht stichting Platform 31
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Vestia Groep
 • Lid bestuur stichting Kennis en Innovatie Centrum Westelijke Veenweiden
 • Lid Raad van Toezicht Springtij
 • Lid Begeleidingscollege Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Buitengewoon raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid

Marieke van der Werf

Lid auditcommissie

Meer informatie

Aftrendend per: September 2018

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Partner/Directeur Dröge & van Drimmelen

Nevenfuncties:

 • Ambassadeur Grondstoffen van het bestuurlijk netwerk Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
 • Lid Raad Advies van NUDGE
 • Lid Raad Advies van ACRRES
 • Lid Raad van Advies Social Enterprises NL
 • Voorzitter Visiegroep Duurzaamheid CDA

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu houdt integraal toezicht op het beleid van en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad staat de directeur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.

Lees meer

Personeel

Gedreven medewerkers voor wie werken bij Natuur & Milieu niet zomaar een baan is, maar samen een gedeelde missie realiseren, zijn de grootste kracht van Natuur & Milieu. Wij werken vanuit zes ondernemende teams: Energie, Mobiliteit, Voedsel, Engagement, Campagnes en Business Development. Daarbij wordt ondersteuning geleverd door de teams Externe Positionering en Bedrijfsvoering.

Lees meer over personele zaken