Personeel

Personeelsbezetting

Alle aantallen en percentages die betrekking hebben op de personeelsbezetting zijn inclusief de Groene11 en exclusief stagiairs, uitzend- en oproepkrachten.

Eind 2016 had Natuur & Milieu 57 medewerkers (45,55 fte) in dienst.

Medewerkers

Totaal Fulltime Parttime Fte
Man 15 2 13
Vrouw 42 4 38
Totaal 57 6 51 45,55

In- en uitstroom

Er zijn 12 medewerkers in dienst getreden.
Eén medewerker ging met pensioen, 13 medewerkers verlieten de organisatie om andere redenen.

Instroom Totaal Fulltime Parttime
Man 3 0 3
Vrouw 9 1 8
Totaal 12 1 11

Alle medewerkers die bij Natuur & Milieu in dienst treden, starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Flexibele schil

In voorkomende gevallen wordt gewerkt met freelancers /zzp’ers of adviesbureaus, voornamelijk voor tijdelijke (project)functies, ter vervanging en/of als specifieke competenties nodig zijn die we zelf niet in huis hebben. In 2016 werkten tijdelijk meerdere oproep- en uitzendkrachten voor Natuur & Milieu. Dit voornamelijk voor specialistische expertise, ondersteunende werkzaamheden, of als tussenoplossing tot vacatures waren ingevuld.

Stagiairs/afstudeerders

Natuur & Milieu biedt studenten graag de mogelijkheid om stage te lopen of een afstudeeronderzoek te doen. Beleid is dat stagiaires in de teams worden opgenomen en zo veel mogelijk meedraaien in het team. Op die manier kunnen ze veel leren en een nuttige bijdrage aan projecten leveren. Tien studenten (voornamelijk uit hbo of wo) hebben in 2016 hun stage of afstudeerproject uitgevoerd of afgerond.

Vrijwilligers

Natuur & Milieu is blij met de steun van een aantal vrijwilligers, die regelmatig werken op ons kantoor. Zij beantwoorden bijvoorbeeld publieksvragen, ondersteunen in onderzoeken en projecten of houden ons archief bij. In 2016 werd de medewerker die met pensioen ging vrijwilliger, zodat hij zijn kennis van de organisatie nog kan blijven inzetten in het belang van de organisatie en haar medewerkers.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was gemiddeld over het hele jaar 3% en daarmee substantieel lager dan de 4,4% die we in 2015 moesten noteren. Er is een duidelijke correlatie te zien tussen het ziekteverzuim en ‘onrust’ in de organisatie. In het relatieve rustige tweede en derde kwartaal was het ziekteverzuim dan ook veel lager dan in het eerste en vierde kwartaal, waarin reorganisatieplannen onrust veroorzaakten. Er was voornamelijk sprake van kortdurend verzuim, en slechts van enkele gevallen van langdurig verzuim.

Opleidingen

Ons beleid is alle medewerkers te stimuleren aan opleidingen deel te nemen: enerzijds om vakkennis op peil te houden, anderzijds om vaardigheden te vergroten; dit gebeurt zo veel mogelijk in lijn met de strategie van de organisatie en speerpunten van het lopende jaar. De opleidingen betreffen zowel individuele als in-company-trainingen. Hierbij werken we samen met erkende opleidingsinstituten. Een aantal keren is tevens een individuele coach ingezet. In 2016 besteedden we € 80.000 aan opleidingskosten.

Competentieontwikkeling en beoordeling

Elke medewerker heeft jaarlijks ten minste drie gesprekken over zijn resultaten en competentieontwikkeling. Aan het begin van het jaar maken we per medewerker resultaatafspraken; deze worden rond de zomer geëvalueerd. We besluiten het jaar met een beoordelingsgesprek; hierin worden de behaalde resultaten beoordeeld. Ook houdt elke medewerker minimaal eenmaal in de twee jaar een 360ᵒ feedbackronde, waarin hij directe collega’s vraagt feedback te geven op zijn functioneren.

Tijdens de drie gesprekken besteden we ook aandacht aan competentieontwikkeling, met twee invalshoeken: competentieontwikkeling die nodig is voor optimaal functioneren, en door de medewerker gewenste competentieontwikkeling voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

Natuur & Milieu heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling; deze zal in 2017 samen met het functiehuis worden geüpdatet. De organisatie biedt ruime mogelijkheden om parttime te werken en een goede reiskostenregeling. Natuur & Milieu werkt volgens Het Nieuwe Werken en wordt daarin goed door ICT-middelen ondersteund.

Ondernemingsraad

Naast de basistaken, zoals reageren op wijzigingen in arbeidsvoorwaarden en organisatie, waren de speerpunten van de Ondernemingsraad in 2016: de werkdruk, financiën en de reorganisatie. In de herfst was er een wisseling van de wacht in de Ondernemingsraad van Natuur & Milieu: één lid zwaaide af en twee nieuwe leden traden toe. De ondernemingsraad bestond eind 2016 uit: Sophia van der Ende, Kristel Lageweg, Peter de Jong, Frouke Pieters en Kawire Gosselink.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor