Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu houdt integraal toezicht op het beleid van en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad staat de directeur en het MT, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu bestaat uit vijf tot negen personen, en is samengesteld aan de hand van een profielschets. Deze is gebaseerd op de aard en werkzaamheden van de organisatie en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van de leden. De huidige leden van de Raad komen uit de sfeer van het bedrijfsleven, de financiële en advieswereld, de rijksoverheid en maatschappelijke ondernemingen en organisaties. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële beloning.

De Raad kijkt elk jaar kritisch naar zijn samenstelling: is deze nog steeds adequaat in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie? Dat doet de Raad tijdens zijn jaarlijkse evaluatie waarbij de Raad de uitoefening van zijn toezichthoudende rol tegen het licht houdt.

Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu kwam in 2016 zes keer plenair bijeen. Daarnaast vergaderde de auditcommissie enkele malen, evenals de remuneratiecommissie, die ook enkele keren met de OR-leden van Natuur & Milieu sprak. Verder onderhielden Raad en directeur vrijwel maandelijks contact over actuele ontwikkelingen door middel van conference calls.
Op onze agenda stonden de voortgang van de projecten, de acquisitieresultaten, de ontwikkeling van de financiën, het jaarverslag en de jaarrekening 2015 en de begroting 2017. Veel aandacht besteedde de Raad aan het doorvoeren van de Meerjarenvisie uit 2015: externe impact, interne verandering in de organisatiestructuur en -cultuur, en de financiële ontwikkelingen.

De Raad besprak in aanwezigheid van de accountant het accountantsrapport bij de jaarrekening 2015. In de loop van 2016 werd duidelijk dat het resultaat over 2016 zwaar negatief zou uitpakken. De Raad van Toezicht heeft dan ook in 2016 extra aandacht besteed aan de financiële situatie en de achterliggende oorzaken. De omvang van het tekort noodzaakt een stevige aanpak en de Raad heeft aangegeven het voorstel van de directeur te volgen om een ingrijpende reorganisatie inclusief personeelsreductie in gang te zetten na advies van de OR.
De vergaderingen van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening 2015 en de management letter 2016 van de accountant op de agenda stonden, werden voorbereid door de auditcommissie. Deze besprekingen in de auditcommissie en in de Raad vonden plaats in aanwezigheid van de accountant van Mazars. De management letter van de accountant gaf een positief oordeel over de beheerskant van de organisatie; tegelijk werd aangegeven dat, hoewel snel duidelijk was dat 2016 een verlies zou laten zien, de omvang van dit verlies over 2016 pas relatief laat inzichtelijk werd.

Samenstelling Raad van Toezicht

In 2016 was de Raad van Toezicht op de gewenste sterkte van zes leden. Aangezien mijn termijn als voorzitter in november 2016 afliep, is gestart met het zoeken naar een opvolger. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid en om die reden hebben de overige leden van de Raad mij verzocht nog enige tijd aan te blijven totdat een opvolger gevonden is.

Financiën punt van aandacht

Uit dit jaarverslag blijkt dat Natuur & Milieu in 2016 op de kernonderwerpen voedsel, energie en mobiliteit duidelijk zichtbaar is geweest in het maatschappelijk debat en mooie resultaten heeft bereikt. Tegelijkertijd leverde de ingezette lijn in de Meerjarenvisie 2016-2019 niet de gewenste financiële resultaten op. De ontwikkeling van de financiën van de organisatie leidde na de zomer tot een voorstel van de directie voor een reorganisatie waarin gekozen is voor een plattere organisatie met één managementlaag, een kern van medewerkers in vaste dienst en een flexibele schil om pieken in het werk op te vangen. De Raad heeft er vertrouwen in dat deze aanpassingen leiden tot een grotere slagvaardigheid, meer impact en een verbetering van de financiële situatie. Tegelijk zal de reorganisatie in 2017 nog doorwerken en incidentele kosten met zich meebrengen. De auditcommissie zal de financiële ontwikkelingen intensief monitoren en de Raad zal Natuur & Milieu zo veel mogelijk bijstaan.

De Raad dankt de directeur, de medewerkers en vrijwilligers van Natuur & Milieu voor hun betrokken en succesvolle inzet voor de organisatie. Ook danken we alle partners en financiers van Natuur & Milieu voor hun vertrouwen en steun.

Namens de Raad van Toezicht,
Utrecht, maart 2017
Marike van Lier Lels

Verantwoordingsverklaring

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor