Financien

Hier vindt u de jaarrekening en toelichting op onze inkomsten en uitgaven.

Totale inkomsten

Totale inkomsten

6.109.096

Totale uitgaven

Totale uitgaven

6.936.456

Op financieel gebied was 2016 voor Natuur & Milieu een lastig jaar. De omzet daalde ten opzichte van 2015 en kwam uit op € 6.109.096. Dit resulteerde in een negatief resultaat van – € 827.359, terwijl een resultaat van € 0 was begroot. Het eigen vermogen nam af tot € 2.371.394. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat over het gehele jaar genomen de acquisitie-inspanningen op enkele plekken in de organisatie door diverse omstandigheden substantieel terugvielen, waardoor we slechts minder dan de helft van de begrote inkomsten van derden wisten te realiseren.

Veerkracht

De veerkracht van Natuur & Milieu wordt geborgd door de kwaliteit van haar medewerkers, haar maatschappelijke positie en haar partnerrelaties, met name de relatie met de Nationale Postcode Loterij. Deze drie waarden zijn momenteel niet in het geding. Financieel is de continuïteitsreserve nog groot genoeg (bijna € 1,9 miljoen) om tegenvallers op te vangen. Wel is bijsturing noodzakelijk, om Natuur & Milieu in 2017 weer op de rails te krijgen. Hiervoor zijn inmiddels maatregelen genomen.

Vooruitblik 2017

In 2016 is gaande het jaar een reorganisatie in gang gezet. De aanleiding hiervoor was tweeledig: de behoefte aan meer duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden, en de tegenvallende financiële resultaten. Op basis daarvan is ervoor gekozen om een managementlaag te schrappen en verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te leggen. Daarnaast is ook het aantal fte’s teruggebracht.

De reorganisatie wordt begin 2017 afgerond. Onder andere om structureel kosten te besparen, zullen wij in de loop van 2017 verhuizen naar een goedkoper, maar duurzamer pand. Zowel de reorganisatie als de verhuizing brengen eenmalige kosten met zich mee, die tot gevolg hebben dat we ook in 2017 nog een negatief financieel resultaat gaan realiseren. We hebben er wel alle vertrouwen in dat we vervolgens in 2018 onze reservepositie weer kunnen gaan versterken.

Jaarrekening

De jaarrekening 2016, inclusief toelichting en vooruitblik naar 2017, is hier te lezen.

In de jaarrekening is ook de toelichting opgenomen van het bestedingspercentage baten, het percentage kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving. Het beleid van Natuur & Milieu is de kosten fondsenwerving steeds zo laag mogelijk te houden, zodat de kosten slechts beslag leggen op een beperkt deel van de opbrengsten. Daarbij zorgen we ervoor dat we altijd substantieel onder het maximum van de CBF-norm van 25% blijven. Zie ook paragraaf 2.6.6, 2.6.7 en 2.6.8 van de jaarrekening.

Accountantsverklaring

De controleverklaring van de accountant is hier te lezen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor